[SlideDeck2 id=48]
vereniging
bestuursbureau
scholen

Zorg

De ontwikkeling van uw kind volgen we vanaf de kleutertijd tot de overstap naar het voortgezet onderwijs door middel van observaties, methodegebonden toetsen en de landelijk genormeerde CITO toetsen. Ieder mens is uniek en dus is ook de ontwikkeling van elk kind uniek. Weliswaar verloopt de ontwikkeling van de meeste kinderen volgens een vast patroon, maar daarbinnen is een ruime variatie mogelijk. Onderwijs zo geven, dat een kind krijgt wat het op dat moment in zijn of haar ontwikkeling nodig heeft, is een uitdagende opdracht. Maar wanneer kinderen in hun ontwikkeling teveel verschillen met de gemiddelde ontwikkelingslijnen is extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld; onderwijs op maat betekent voor ons ook zorg op maat.
Om eventuele problemen snel op te sporen bespreken de leerkrachten samen met de intern begeleider na elke toetsperiode de resultaten van alle leerlingen. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg.

Handelingsplan
Indien nodig wordt een handelingsplan opgesteld voor de groep als geheel, een deel van de groep of
voor de individuele leerling. Hierin staat welke extra zorg het kind krijgt, op welke manier en wie
het plan uitvoert. Na gemiddeld acht weken gaan we na of het plan werkt en wordt het eventueel bijgesteld. In veel gevallen is dit voldoende om het kind weer op de rails te krijgen.
Indien na verloop van tijd de resultaten nog steeds onvoldoende zijn, kan een leerling op bepaalde vakgebieden een aangepast programma krijgen en/of in aanmerking komen voor onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst. Uiteraard wordt u als ouder bij dit proces betrokken en dient u voor onderzoek uw toestemming te verlenen.

Overleg
De intern begeleider bespreekt met de leerkrachten de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast kent de school twee keer per jaar een breed zorgoverleg.
Aan dit overleg nemen ook vertegenwoordigers van de schoolbegeleidingsdienst, Bureau Jeugdzorg,
de GGD, Weer Samen Naar School en het schoolmaatschappelijk werk deel. Kinderen met een meer complexe leer- en/of ontwikkelingsproblematiek worden in dit meerpartijenoverleg besproken.

Onderzoek
Indien niet duidelijk is wat de oorzaak is van een bepaald probleem, kan de school in overleg met de ouders, besluiten om een onderzoek te laten doen. Ouders moeten hiervoor schriftelijk toestemming geven waarna het onderzoek door een externe instantie wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wordt met de ouders nabesproken waarna er afspraken gemaakt worden over de begeleiding van de leerling.

Zittenblijven of een fase/groep overslaan
Twee maal per jaar bespreken wij de leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor het overdoen of overslaan van een fase. Daarbij kijken wij naar zaken als leerbaarheid, werkhouding, taakgerichtheid en de resultaten van het leerproces. Met elkaar maken wij een afweging. De groepsleerkracht bespreekt het advies met de ouders. De ouders kunnen zelf hun bevindingen naar voren brengen. De school gaat er echter van uit dat de beslissing over het al dan niet overdoen of overslaan van een fase bij haar ligt. Ouders worden van een mogelijke doublure tijdig op de hoogte gesteld.

Zorg voor sociale competentie
Van leerlingen in het basisonderwijs wordt verwacht dat zij leren om zich in sociaal opzicht adequaat te gedragen. Sociale competentie is een onderwijsdoel in het kader van burgerschapsvorming. Hoewel wij als school veel en vaak aandacht besteden aan sociale omgang en vaardigheden daartoe oefenen in de groep, profiteert een aantal kinderen daar nog onvoldoende van. Voor deze kinderen wordt, als onderdeel van de extra zorg, een sociale vaardigheidstraining gegeven. In de vorm van een ervaringsgerichte lessenserie wordt in kleine groepjes methodisch gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en aan het vergroten van hun sociale vaardigheden en competenties.

Schoolondersteuningsprofiel
    klik op de pagina en de pdf wordt geopend.

Agenda

juni 2018

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
facebook