[SlideDeck2 id=48]
vereniging
bestuursbureau
scholen

Ouderraad (OR)

Algemeen
De basisschool St. Aloysius heeft een zelfstandige Oudervereniging, die wordt gevormd door ouders van de leerlingen. Het bestuur van deze vereniging, de Ouderraad, wordt gekozen door de leden.
De Ouderraad organiseert samen of in overleg met het team vele activiteiten en evenementen, zoals het Sinterklaasfeest,de schoolreis, de kerstviering, sporttoernooien e.d.
Daarnaast heeft de Ouderraad tot taak ouders te betrekken bij de school en te interesseren voor ondersteunende werkzaamheden. Ook behartigt zij de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig rechtstreeks bij het schoolbestuur de Groeiling.

De Aloysius schoolleiding onderschrijft nadrukkelijk het belang van deze activiteiten, omdat ze bijdragen aan een prettig schoolklimaat en vooral ook als doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Voor al die activiteiten ontvangt een basisschool echter geen subsidie van het Rijk, en moeten ze worden bekostigd uit de bijdragen van ouders. Deze ouderbijdragen worden op de St. Aloysius geïnd als contributie van de oudervereniging.

Lidmaatschap Oudervereniging
De Oudervereniging wordt gevormd door ouders van de leerlingen van de St. Aloysius.
Het lidmaatschap staat open voor alle ouders, en wordt vrijwillig aangegaan voor de duur van een jaar en stilzwijgend verlengd zolang de leerling aan de school staat ingeschreven. De leden betalen contributie in de vorm van de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt elk jaar vastgesteld tijdens de jaarvergadering. Uit deze bijdrage worden alle niet-gesubsidieerde activiteiten betaald als bijvoorbeeld schoolreisjes, het Sinterklaasfeest en excursies.

De Ouderraad
De Ouderraad (OR) is het bestuur van de Oudervereniging. Dit bestuur wordt door de leden van de oudervereniging gekozen. De OR initieert, en/of organiseert en coördineert alle bovengenoemde activiteiten in samenwerking met het team en de ouders.

De Ouderraad heeft het recht schriftelijk of mondeling vragen te stellen aan de schoolleiding over de algemene gang van zaken met betrekking tot de school. De Ouderraad heeft echter geen advies- of instemmingsrecht op het beleid van de school. Dat is het taakgebied van de MR.
Ook in de MR zijn ouders vertegenwoordigd.

Enkele van de vaste jaarlijkse activiteiten zijn

• Het Sinterklaasfeest
• Het Kerstfeest
• De Jeugd-avondvierdaagse
• De Lentemarkt
• De schoolfotograaf
• De schoolreis

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het team. Ook worden per project ouders benaderd om te helpen bij de organisatie. Ouders kunnen zich hier ook zelf voor aanmelden bij een van leden van de OR.
Als er aanleiding voor is, en al dan niet op eigen initiatief, worden ook andere onderwerpen door de OR opgepakt, zoals bijvoorbeeld hygiëne en veiligheid in de school.

Werkwijze Ouderraad
Om de activiteiten te organiseren en coördineren worden per activiteit werkgroepen geformeerd van
2 of meer OR-leden, al dan niet aangevuld met hulp-ouders.

De Ouderraad komt 10 maal per jaar bijeen en de werkgroepen komen zo nodig afzonderlijk bijeen.
Bij de OR vergadering is de directeur en minimaal 1 teamlid aanwezig. Tijdens de OR vergadering komen allerlei praktische zaken en de lopende projecten aan de orde. Daarnaast worden zaken besproken die de MR onderhanden heeft en worden onderwerpen besproken die aandacht van de MR behoeven, eventueel vergezeld van een officieel advies van de OR.

Elk jaar, ongeveer een maand na aanvang van het nieuwe schooljaar, wordt een jaarvergadering gehouden voor alle leden van de oudervereniging. Tijdens die vergadering wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over het voorbije jaar en worden de plannen, begroting en de hoogte van de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar voorgesteld en vastgesteld. Ook worden tijdens de vergadering de nieuwe bestuursleden gekozen. Belangrijk onderdeel van de jaarvergadering is de mogelijkheid tot het uitwisselen van ideeën, en het stellen van vragen.

De notulen van de OR-vergaderingen worden na vaststelling gepubliceerd op de website.

 

Agenda

juni 2018

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
facebook